رطوبت در سالن پرورش جوجه

رطوبت در مرغداری
رطوبت دمای موجود در ماشینهای جوجه کشی سبب تبخیر آب ازتخم مرغها و تلفات جنین می شود. از این روتوجه به رطوبت مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی کاهش رطوبت ماشینهای جوجه کشی منجر به افزایش تبخیر و وسیع تر شدن کیسه های هوایی داخل تخم می شود. در نتیجه نوک جوجه زود تر به اطاقک هوا می رسد. همچنین افزایش رطوبت نیزمنجر به وسعت دیر بهنگام کیسه هوا شده وجوجه در این زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت ماشینهای جوجه کشی به دمای آنها و سرعت تهویه بستگی دارد.پیشنهاد ما این است که دمای هوا در محیط پرورشی هنگام جایگیری جوجه ها با رطوبت نسبی 30 الی 50 درصد در 33 درجه ی سلسیوس شروع شده و در روز هفتم با رطوبت نسبی 40 الی 60 درصد دما برابر 30 درجه ی سلسیوس و در روز 14 ام با همان میزان رطوبت دما 27 درجه ی سلسیوس باشد.

اگر میزان رطوبت از سطوح مذکور کمتر باشد دما را به اندازه ی 0.5 الی 1 درجه ی سلسیوس افزایش دهید. اگر رطوبت نسبی از موارد فوق بیشتر باشد دمای سالن را به اندازه 0.5 ای 1 درجه ی سلسیوس کاهش دهید.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *