چسبندگی مقعد در جوجه ( چسبیدن مدفوع )

این عارضه در هر دو جنس دیده میشود ولی درصد آن درجوجه خروسها به مراتب از جوجه مرغها بیشتر است . شاید دلیل اصلی آن روش تعیین جنسیت در جوجه کشی باشد. عموما در نژادهای مختلف جوجه مرغ از طریق رشد پر تعیین جنسیت میشوند (open sex) و جوجه خروسها از طریق مقعد (faether sex) در جوجه خروسها که اندکی هم با فشار همراه است مقعد باز شده و برآمدگی […]