بررسی علت مرگ جنین ( جوجه ) در تخم نطفه دار

قطعا برای هر پرورش دهنده ای مشاهده جوجه های مرده درون تخم بسیار ناخوشایند خواهد بود. فرض کنید که دو الی سه هفته صبر نموده اید تا جوجه های سالم از دستگاه تحویل بگیرید ولی متاسفانه روز 21 ام هنگام مراجعه به دستگاه برای بررسی وضعیت جوجه ها، با تخم هایی شکسته و جوجه هایی کرده رو به رو خواهید شد، یا اینکه هنوز هیچ جوجه ای از تخم بیرون […]