انواع نژادهای مرغ گوشتی به همراه عکس

مرغ پرنده‌ای است از خانواده قرقاولان‌(Phasianidae)، زیررده نومرغان، از راسته ماکیان‌سانان (‎(Galliformes‏. گفته می‌شود که همه نژادهای مرغ از چهار نوع وحشی حاصل شده‌اند.  مرغ پرنده‌ای است از خانواده قرقاولان‌ (Phasianidae)، زیررده نومرغان، از راسته ماکیان‌سانان (‎(Galliformes‏. گفته می‌شود که همه نژادهای مرغ از چهار نوع وحشی زیر حاصل شده‌اند. گالوس-گالوس: مثل مرغ جنگلی قرمز گالوس – لافایتی: مثل مرغ جنگلی سیلان گالوس سونراتی: مثل مرغ جنگلی خاکستری گالوس – واریوس: مثل مرغ جنگلی […]